Novo mesto: Javna razgrnitev OPPN za cesto med Šmihelom in Gotno vasjo


V četrtek se je začela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za JUŽNO ZBIRNO CESTO (OPPN), med Šmihelom in Belokranjsko cesto oz. Gotno vasjo v Novem mestu.Javna razgrnitev bo potekala do vključno ponedeljka, 24. oktobra, v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu).Javna obravnava bo v sredo, 19. oktobra, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), Novo mesto.


OPPN za južno zbirno cesto se določajo podrobnejši pogoji za gradnjo nove povezovalne ceste, ki bo dolga približno 1600 m in bo potekala v južnem delu Novega mesta med stanovanjskimi soseskami Šmihel, Regrča vas in Jedinščica na severu ter Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku na jugu.


Cesta se bo:


– v zahodnem delu navezala na zahodno obvoznico Novega mesta, načrtovano z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (3. razvojna os),


– v vzhodnem delu pa na Belokranjsko cesto (glavno cesto G2-105/0259 Novo mesto (Revoz) – Metlika).


Na trasi južne zbirne ceste bo urejenih več križišč s priključnimi kraki za navezavo obstoječih stanovanjskih sosesk, urejene bodo površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, prav tako pa tudi vsi potrebni infrastrukturni vodi.


V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta na naslednje načine:  • pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si

  • na mestu javne razgrnitve z vpisom v knjigo pripomb

  • na javni obravnavi ustno na zapisnik.


Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Vse informacije so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.


M. D.